7. 1. 2022 so na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  objavili novosti glede prilagoditev ocenjevanja v osnovnih šolah za šolsko leto 2021/22. Več informacij je v nadaljevanju prispevka (kopirano) oz. jih najdete na spletni strani MIZŠ.

Zaradi otežene epidemiološke situacije smo na ministrstvu skupaj z Zavodom RS za šolstvo in v dogovoru z ravnatelji razpravljali o možnostih prilagoditve ocenjevanja v šolah. Oblikovan je bil poseben sklep, o podrobnostih smo vse zavode na področju osnovnega in glasbenega šolstva že seznanili z okrožnico.

Sklep ministrice o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojnoizobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2021/2022 je bil danes objavljen tudi v Uradnem listu RS.  

S sklepom se zaradi epidemioloških razmer in v zvezi s tem za zagotavljanje nemotenega izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v šoli ali na daljavo v osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami določa ocenjevanje znanja do konca šolskega leta 2021/2022.

Zmanjša se število ocen pri posameznih predmetih, in sicer: pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj dvakrat v šolskem letu, pri čemer obe oceni oziroma večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.

Če se predmet, za katerega je s predmetnikom določeno manj kot dve uri tedensko, izvaja po fleksibilnem predmetniku, se znanje učenca oceni najmanj enkrat. Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni več kot dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. Pomembno pa je izhodišče, da se znanje učenca pri vseh predmetih ocenjuje skozi vse šolsko leto in ne samo v obdobju, ko se predmet izvaja. Učenci, ki zaradi odsotnosti v prvem ocenjevalnem obdobju pri posameznem predmetu niso pridobili nobene ocene, te lahko pridobijo do zaključka pouka v šolskem letu 2021/2022.

V zvezi z navedenim sklepom je Zavod RS za šolstvo pripravil Priporočila za ocenjevanje znanja in izvajanje pouka v šolskem letu 2021/22.

Dostopnost