Spoštovani starši!

Pravkar je prispela okrožnica s strani MIZŠ; kopirano, delno prilagojeno in dopolnjeno besedilo se nahaja v nadaljevanju obvestila.

Že vnaprej se Vam, spoštovani starši, zahvaljujemo za strpnost, razumevanje in konstruktivno sodelovanje, saj bomo le tako lahko našim učencem, Vašim otrokom, nudili najboljše.

Kolektiv OŠ I Murska Sobota

OKROŽNICA- Dodatna pojasnila

1. Splošna pojasnila
Vlada RS je z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21 in 177/21; v nadaljevanju: Odlok) učencem in dijakom, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT in se ne bodo samotestirali v šoli, pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj, prepovedala zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Odlok ne predvideva sodelovanja staršev pri samotestiranju otrok v šoli, in sicer ne glede na starost učencev. Izjemoma lahko šola dovoli sodelovanje staršev pri izvajanju samotestiranja učencev prvega vzgojno – izobraževalnega obdobja.
Učenci, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT in se ne bodo samotestirali, se izobražujejo na daljavo. Za te učence ni možno uveljavljati pravice do izobraževanja na domu, ki jo ureja VII. poglavje Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K) v členih od 88. do 92..

1.1 Izpolnjevanje pogoja PCT
Učenec pogoj PCT izpolnjuje, če je cepljen, prebolel ali se lahko izkaže z veljavnim negativnim rezultatom PCR ali HAG testa skladno z Odlokom. Izpolnjevanje pogoja PCT izkaže z ustreznim dokazilom, ki ga predloži na vpogled. Če učenec izpolnjevanja pogoja PCT ne izkaže, se mora samotestirati v šoli. Učenec brez izpolnjenega PCT pogoja zaradi prepovedi zbiranja, ki je določen z Odlokom, ne sme biti v prostorih šole.

Dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT v glasbenih šolah in obšolskih dejavnostih:
Kot smo že zapisali, učenci v obšolskih dejavnostih in glasbenih šolah izkazujejo izpolnjevanje pogoja PCT z dokazilom o prebolelnosti, cepljenju ali testiranju s testi HAG ali testi PCR. Tudi učenci, ki se samotestirajo v matičnih šolah, za udeležbo v obšolskih dejavnostih in glasbenih šolah izpolnjujejo pogoj PCT. Ti učenci izvajalcem obšolskih dejavnosti in glasbenim šolam vsakokrat na vpogled predložijo dokazilo o opravljenem samotestiranju in negativnem rezultatu v obliki evidenčnega lista. Za evidenčni list učenca poskrbijo starši.

Vzorec (KLIK) za pomoč staršem pri pripravi evidenčnega lista

1.2 Obvezno samotestiranje učencev v prostorih šole
Učenci se bodo samotestirali ob ponedeljkih, sredah in petkih ob začetku pouka po urniku z namenom čim večje omejitve stikov s potencialno okuženimi učenci. V kolikor je učenec na ta dan odsoten, se samotestira na tisti dan, ko je prisoten v šoli oziroma takoj, ko pride k pouku ali drugi obliki organiziranega dela.

Šola pred izvedbo samotestiranja pridobi soglasja oziroma nesoglasja staršev, ki jih hrani na enak način kot ostala soglasja staršev.

Šola starše, ki izrazijo nesoglasje, obvesti, da se njihov otrok do nadaljnjega izobražuje na daljavo, ker zanj velja prepoved zbiranja v prostorih šole. Če se bo kljub veljavnemu Odloku, ki določa, da se učenci brez soglasja k samotestiranju ne morejo udeležiti izobraževanja v prostorih šole, zgodilo, da bodo prišli v šolo, šola tudi tem učencem zagotovi varno okolje (varstvo učencev izven prostorov šole), ki poleg preprečevanja okužbe preprečuje tudi povečanje stiske in stresa učencev. Šola starše pozove, da nemudoma pridejo po svoje otroke. Odgovornost staršev je, da organizirajo njegov odhod domov. Šola o tem obvesti tudi CSD.

Če učenec pozabi prinesti podpisano soglasje, šola vzpostavi stik s starši. Starši lahko v tem primeru podajo ustno soglasje, šola o tem naredi uradni zaznamek. Učenec se po privolitvi starša lahko samotestira. Naslednji dan mora učenec prinesti podpisano pisno soglasje, sicer se šteje, da starši ne soglašajo s samotestiranjem njihovega otroka.

Ravnanje šole v primeru pozitivnega rezultata pri samotestiranju:
Če je učenec na hitrem testu pozitiven, mora šola o tem obvestiti starše, učenca pa umakniti v izolacijo. Odgovornost staršev je, da organizirajo njegov odhod domov oziroma dovolijo, da učenec samostojno odide domov. Učenec šolo lahko zapusti peš, s kolesom, itd., ne sme pa uporabljati javnega prevoza.
Svetujemo torej, da šola čim prej pridobi soglasja staršev o samotestiranju učencev. Če bo na šoli ugotovljeno, da je zaradi množičnega nestrinjanja z ukrepom obveznega samotestiranja nemogoče organizirati izvedbo pouka v prostorih šole, ravnatelj predlaga prehod na model BC2.

Protokol samotestiranja učencev, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje, sicer predvideva izjemo, da učenci, ki zaradi posebnih potreb samotestiranja ne morejo opraviti sami, samotestiranje s starši ali zakonitimi zastopniki opravijo doma, nato šoli ali zavodu sporočijo izvid testa na evidenčnem listu. Navedeno pomeni, da se tudi učenci s posebnimi potrebami samotestirajo v šoli. Če se bo to izkazalo kot neizvedljivo na prvem samotestiranju, potem se boste s starši dogovorili, ali se bo učenec v bodoče testiral doma. Izjema je lahko tudi zdravniško potrdilo.

2. Uporaba zaščitne maske
V skladu z Odlokom je tudi v šoli obvezna uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2. Pojasnila v zvezi z uporabo mask smo že zapisali v prejšnjih okrožnicah. Dodatno pojasnjujemo še naslednje:
a) Za otroke z oslabljenim imunskim sistemom in nekaterimi drugimi podobnimi boleznimi (npr.: rak, cistična fibroza) NIJZ priporoča uporabo mask po posvetovanju z otrokovim zdravnikom. Posebna presoja je potrebna pri stanjih, ki lahko ovirajo uporabo maske (npr. motnje v razvoju, zmanjšana zmožnost, druga zdravstvena stanja). Take primere naj obravnava zdravnik, šoli pa predloži ustrezno mnenje.
b) Uporaba mask med drugim ni obvezna za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti (12. člen Odloka).
c) Če učenec pozabi zaščitno masko ali je njegova maska neustrezna (npr. iz blaga), mu šola zagotovi ustrezno masko. Šola o tem obvesti starše.

3. Učenci v glasbeni šoli
Učenci, ki se izobražujejo na domu in so hkrati učenci glasbene šole:
Učenci, ki se izobražujejo na domu (osnovnošolsko izobraževanje), prejmejo teste v lekarni in se obvezno samotestirajo v glasbeni šoli. V primeru, da samotestiranje odklonijo in ne predložijo drugih dokazil o izpolnjevanju pogoja PCT, ne smejo vstopiti v prostore glasbene šole. Šola zanje organizira izobraževanje na daljavo.

4. Izobraževanje na daljavo glede na Odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-8/21-34 z dne 16. 9. 2021
Ustavno sodišče je z Odločbo št. U-I-8/21-34 z dne 16. 9. 2021 (Uradni list RS, št. 167/21) ugotovilo neskladnost 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št.152/20) z Ustavo RS. Ta člen, ki določa, da ministrica s sklepom odloči o izobraževanju na daljavo, se v skladu s citirano ustavno odločbo uporablja, dokler Državni zbor ne odpravi neskladnosti z ustavo, kar mora storiti v dveh mesecih od objaveodločbe v Uradnem listu RS. To torej pomeni, da Sklep o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo (Uradni list RS, št. 138/21) še velja in je zadostna pravna podlaga za napotitev učencev na izobraževanje na daljavo. Šola nima pravne podlage za izdajo dodatnih individualnih sklepov o izobraževanju na daljavo posameznim učencem oziroma oddelkom.

5. Pojasnitev določbe 8. člena v povezavi s 3. členom Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

Odlok v 3. členu določa PCT pogoje, ki jih med drugim ni treba izpolnjevati osebam mlajšim od 12 let. Gre za določbo, ki na splošno ureja PCT pogoje in izjeme. Odlok v 8. členu, ki se uporablja od 17. novembra 2021 dalje, pa določa kriterije za izpolnjevanje pogoja PCT na področju vzgoje in izobraževanja. V razmerju do 3. člena odloka je ta določba specialna in zahteva samotestiranje učencev v šoli ne glede na starost učenca, trikrat tedensko.

Prepoved zbiranja za učence, ki se ne bodo samotestirali v šolah, izhaja iz veljavnega odloka, ki ga je sprejela Vlada RS, šola pa ga je dolžna spoštovati in izvajati. Dokler Ustavno sodišče RS določenih predpisov ne razveljavi, odpravi ali jih začasno zadrži, le-ti veljajo in jih je potrebno upoštevati. Nadzor nad spoštovanjem predpisanih ukrepov izvajajo pristojne inšpekcije. V razmerah v katerih se nahajamo, je potrebno upoštevati tudi pravice in interese drugih – vsakdo ima namreč pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi ter dolžnost varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred temi boleznimi.

6. Ocenjevanje znanja
Ocenjevanje znanja učencev, ki se ne izobražujejo v šoli, se ne izvaja.

7. Inšpekcijsko nadzorstvo Inšpektorata RS za šolstvo in šport
Inšpektorat RS za šolstvo in šport seznanja vse zavode, da bo na dnevni ravni izvajal redne nadzore v zvezi z izvajanjem ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2.

S prijaznimi pozdravi,
mag. Helena Kujundžić Lukaček
v. d. generalne direktorice
Direktorat za predšolsko vzgojo
in osnovno šolstvo