Pravila šolskega sklada

 

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS, št.13/96,23/96) je Upravni odbor šolskega sklada Osnovne šole I Murska Sobota na seji dne 23. 6. 2009 sprejel naslednja

PRAVILA ŠOLSKEGA SKLADA

Osnovne šole I Murska Sobota

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Osnovna šola I Murska Sobota, je na 12. seji sveta šole dne 6. 10 .2008 sprejela sklep, da ustanovi šolski sklad.

2. člen

S temi pravili ureja Upravni odbor sklada predvsem naslednje:

 • ime, sedež in dejavnost sklada,
 • organizacijo sklada,
 • pridobivanje sredstev sklada,
 • obveščanje o poslovanju sklada.

II. IME, SEDEŽ IN DEJAVNOST SKLADA

3. člen

Ime sklada je:«Šolski sklad Osnovne šole I Murska Sobota«

Skrajšano ime sklada je:«Šolski sklad OŠI Murska Sobota«

Sedež  sklada je: »OŠ I Murska Sobota, Štefana Kovača 32, 9000 Murska Sobota«

4. člen

Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz sponzorstev, donacij, prispevkov staršev, občanov, zapuščin in iz drugih virov.

Namen sklada je pomoč socialno šibkim učencem in financiranje dejavnosti in potreb posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.

5. člen

Sklad za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega člena pridobiva sredstva tako, da obvešča javnost predvsem pa starše učencev o potrebah po financiranju dejavnosti in potreb posameznega razreda, ki niso redni program in jih ustanovitelj ne financira, o potrebah po nakupu posebne opreme, ki je potrebna pri izvajanju izobraževalnih programov, o potrebah po strokovnih ekskurzijah, o pomoči socialno šibkim učencem pri udeležbi na ekskurzijah, v šolah v naravi, taborih, o potrebah po zvišanju standarda pouka, za kar iz rednih virov ni zadosti sredstev.

6. člen

Sklad zbira sredstva za namene iz prejšnjega člena na transakcijski račun šole. Šolska strokovna služba prispevke za sklad posebej evidentira.

7. člen

Upravni odbor sklada pripravi vsako leto program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev in je tudi osnova za nabavo opreme ali za drugačno porabo sredstev.

8. člen

Ko Upravni odbor ugotovi, da so na račun prispela potrebna sredstva, oblikuje predlog za koriščenje teh sredstev, ki izhajajo iz letnega programa dela.

9. člen

Pri nabavi opreme iz sredstev šolskega sklada Upravni odbor upošteva Navodila za oddajo javnih naročil male vrednosti., oziroma objavi javni razpis za izbiranje najboljšega ponudnika opreme in imenuje komisijo za odpiranje ponudb in oblikovanja predloga nabave.

Komisija po zaključnem razpisnem postopku odpre prispele ponudbe, oblikuje predlog najugodnejšega ponudnika in predlaga Upravnemu odboru izbiro.

Ko Upravni odbor izbere najugodnejšega ponudnika, izbranega ponudnika in ostale, ki so se prijavili na razpis, o tem obvesti, po preteku pritožbenega roka pa z izbranim ponudnikom podpiše pogodbo o nakupu opreme.

10. člen

Sklad  za svoje obveznosti odgovarja s sredstvi, ki jih zbira in s katerimi razpolaga.

Sklad nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.

11. člen

Upravni odbor sklada zagotavlja nabavo novih sredstev v skladu s programom razvoja šole ter v skladu z zbranimi sredstvi za tekoče leto.

III. PREDSTAVLJANJE IN ZASTOPANJE SKLADA

12. člen

Sklad zastopa in predstavlja predsednik Upravnega odbora sklada. Predsednik sklada je pooblaščen, da v imenu in za račun sklada sklepa vse pogodbe ter opravlja druge pravne posle. Predsednik Upravnega odbora sklada zastopa sklad navzven neomejeno.

13. člen

Administrativno-tehnična opravila za sklad opravlja strokovna služba šole.

14. člen

Vse listine finančne narave podpisuje za sklad predsednik Upravnega odbora sklada in računovodja šole.

 

IV. ORGANIZACIJA SKLADA

15. člen

Notranjo organizacijo sklada določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

V. ORGANI SKLADA

Upravni odbor sklada

16. člen

Upravni odbor sklada sestavljajo predstavniki staršev in predstavniki delavcev šole.

Upravni odbor sestavljajo:

 • trije predstavniki šole, ki jih predlaga svet šole,
 • štirje predstavniki staršev, ki jih predlaga svet staršev.

Kandidiranje predstavnikov delavcev šole se opravi na svetu šole najmanj 15 dni pred imenovanjem.

Starši na sestanku sveta staršev šole volijo tri predstavnike staršev v Upravni odbor sklada.

Imenovanje Upravnega odbora sklada izvede svet staršev.

Na prvi seji Upravnega odbora sklada člani odbora izmed sebe izvolijo predsednika Upravnega odbora sklada, ki je praviloma izvoljen izmed staršev in namestnika predsednika.

17. člen

Delo funkcionarjev v Upravnem odboru je prostovoljno.

18. člen

Mandat članov Upravnega odbora je štiri leta.

Članu Upravnega odbora lahko preneha funkcija pred potekom mandata na lastno željo, zaradi zunanjih okoliščin ( prenehanje zaposlitve, otrok ni več učenec) ali pa je odpoklican.

V tem primeru se izvedejo nadomestne volitve oziroma imenovanje.

19. člen

Upravni odbor sklada:

 • sprejema pravila sklada,
 • sprejema letni program dela in poročilo o njegovem izvajanju,
 • določi finančni načrt in sprejema zaključni račun sklada,
 • obravnava mnenja in predloge sveta staršev o pomoči in odloča o njih,
 • odloča o  nakupu nadstandardne opreme na podlagi Pravil za nabavo opreme,
 • odloča o morebitnih pritožbah staršev,
 • sklepa pogodbe o nakupu opreme, ipd.,
 • opravlja druge pristojnosti po zakonu.

20. člen

Volitve v Upravni odbor sklada razpiše odbor najkasneje 30 dni pred potekom mandata.

Ob razpisu odbor opozori svet šole, da predlaga svoje predstavnike v odbor, svet staršev pa, da izvoli predstavnike staršev in opravi imenovanje Upravnega odbora.

Do konstituiranja novega odbora opravlja pristojnosti odbora prejšnji odbor.

21. člen

Upravni odbor sklada se konstituira na prvi seji, ki jo skliče in vodi dosedanji predsednik odbora do izvolitve novega predsednika. Odbor je konstituiran, ko je izvoljen novi predsednik in njegov namestnik in določen stalni zapisnikar.

22. člen

Upravni odbor sklada je sklepčen, če je na seji prisotna večina članov odbora.

Upravni odbor na svojih sejah odloča z večino glasov vseh članov. Upravni odbor o predlogih sklepov glasuje praviloma javno, če se ne odloči za tajno glasovanje.

VI. SREDSTVA SKLADA

23. člen

Način financiranja in pridobivanja sredstev sklada določa zakon. Pridobiva jih sklad iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov. Potrebna sredstva za opravljanje osnovne dejavnosti sklada se opredelijo v letnem programu sklada.

VII. OBVEŠČANJE

24. člen

Svet staršev in svet šole morata biti obveščena:

 • o rezultatih ob zaključnem računu sklada,
 • o kazalcih, ki so predpisani z zakoni in drugimi predpisi,
 • o sklepih organov sklada,
 • o ugotovitvah kontrolnih organov.

VIII. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

25. člen

Pravila sklada začnejo veljati, ko jih sprejme Upravni odbor sklada.

V Murski Soboti, dne 23. 6. 2009 Predsednik Upravnega odbora sklada:g. Borut Klepec

Zloženka šolskega sklada – 2013

Zloženka šolskega sklada – 2012

Zloženka šolskega sklada – 2009

 

 
 

Več prispevkov iz Uradne objave