Poročilo o delu šolskega sklada

Poročilo o delu šolskega sklada v letu 2010

Šolski sklad na OŠ I Murska Sobota je bil ustanovljen 6.10.2008, aktivno pa je začel delovati v letu 2009. Šolski sklad upravlja sedemčlanski upravni odbor v sestavi Borut Klepec, Zoran Hoblaj, Stanka Pihlar, Alenka Samec Radonjić, Gabriella Gaál, Peter Juteršnik in Suzana Štefanec Kodila.

 

Namen sklada je pomoč socialno šibkim učencem ter financiranje dejavnosti in potreb posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, šole v naravi, predstave idr.), nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.

 

Aktivnosti sklada

V letu 2010 je sklad izvedel naslednje aktivnosti:

  1. dobrodelna tombola ob kulturni prireditvi (junij 2010)
  2. zbiranje prostovoljnih prispevkov na dobrodelnem bazarju ob prireditvi »Dobrota – žarek upanja« (december 2010)

Šolski sklad je v letu 2010 na svoj račun prejel prispevke iz naslova:

  • zbranih prispevkov na obeh dobrodelnih prireditvah v letu 2010,
  • donacij podjetij, samostojnih podjetnikov in posameznikov,
  • prostovoljnih prispevkov zaposlenih OŠ I ter
  • zbiralnih akcij učencev (star papir, kartuše).

Informiranje javnosti o delu sklada je potekalo preko oglasne deske na OŠ I, preko spletne strani OŠ I, preko objave v publikaciji za šol. leto 2010/2011 ter preko poročanja na seji sveta staršev.

Sklad je v letu 2010 odobril vse nanj naslovljene vloge, in sicer:

  • sofinanciranje tabora odličnosti za nadarjene učence v Olimju,
  • sofinanciranje šol. prehrane in šol. potrebščin učencem na podlagi predloga ŠSS,
  • sofinanciranje letne šole v naravi na podlagi predloga ŠSS,
  • sofinanciranje udeležbe na naravoslovnem tednu in naravosl.-tehniškem dnevu.

UO sklada obravnava vloge za dodelitev sredstev sklada za namene sofinanciranja prehrane ali dejavnosti učencev na podlagi predlogov šolske svetovalne službe (ŠSS).

 

Stanje sredstev na kontu sklada

Sklad je leto 2009 zaključil s saldom 3.525,71 EUR na kontu sklada na dan 31.12.2009, kar je hkrati predstavljalo otvoritveno stanje za leto 2010.

Prilivi na konto sklada so v obdobju od 1.1.2010 do 31.12.2010 znašali 4.123,31 EUR, odlivi v istem obdobju pa 2.813,73 EUR. Tako je sklad leto 2010 zaključil s pozitivnim stanjem na kontu sklada v višini 4.835,29 EUR. Upravni odbor sklada je na svoji seji dne 3. marca 2011 pregledal in potrdil zaključni račun sklada za leto 2010.

 

Poročilo sestavil:

Predsednik UO šolskega sklada OŠ I Murska Sobota

Borut Klepec

 
 

Več prispevkov iz Uradne objave