Navajanje literature

MONOGRAFSKA PUBLIKACIJA ( knjiga ) Z ENIM AVTORJEM

Elementi: Avtor. Leto izdaje. Naslov dela: podnaslov. Izdaja. Kraj izdaje: založba.(Zbirka). Str.

Priimek avtorja vedno izpišemo z velikimi tiskanimi črkami. Za priimkom napišemo vejico, ker smo naredili konverzijo – zamenjali smo ime in priimek avtorja. Za vejico zapišemo le prvo črko imena avtorja in piko.

Leto izida knjige poiščemo v knjigi – na naslovni strani, v kolofonu ali na hrbtni strani naslovne strani in ga izpišemo. Za letnico obvezno zapišem .

Naslov dela prepišemo tako, kot je zapisan na naslovnici, oz. naslovni strani (tudi ločila). Če je dodan še podnaslov in ga smatramo pomembnim, ga zapišemo za dvopičjem. Za naslovom oz. podnaslovom obvezno postavimo piko.

Izdajo knjige zapišemo če jo najdemo v knjigi, sicer ta podatek izpustimo.

Kraj izdaje (mesto, kjer se založba nahaja) in naziv založbe, ki je knjigo izdala, ločimo z dvopičjem :. če je več krajev ali založb, jih ločimo z vejico. Polje spet zaključimo s piko .

V okrogli oklepaj napišemo naslov knjižne zbirke, v kateri je knjiga izšla. Za oklepajem je pika.

Strani zapišemo le, če nismo prebrali cele knjige, ampak le določen odstavek ali poglavje. Polje spet zaključimo z obvezno piko.

Primeri:

SUHODOLČAN, P. 1994. Košarkar naj bo!. Ljubljana: Karantanija.

MAL, V. 1985. Baronov mlajši brat. V Ljubljani: Prešernova družba. (Redna letna zbirka Prešernove družbe 1986).

PARTLJIČ, T. 1995. Slišal sem, kako trava raste. 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Zbirka Domen).

KROPP, P. 2000. Vzgajanje bralca: naj vaš otrok postane bralec za vse življenje. Tržič: Učila.

ZALOKAR DIVJAK, Z. 2000. Vzgajati z ljubeznijo. Krško: Gora.

PARKER, S. 1995. Ribe. Murska Sobota: Pomurska založba. (Svet okrog nas). Str. 34-38.

DOLINAR, F. M. 2001. Uvod v znanstveno delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo.

MONOGRAFSKA PUBLIKACIJA Z DVEMA ALI TREMI AVTORJI

Elementi: Avtor, avtor, avtor. Leto izdaje. Naslov dela: podnaslov. Izdaja. Kraj izdaje: založba. Str.

Če je iz knjige razvidno, da sta jo napisala dva ali trije avtorji, vse navedemo –  PRIIMEK, I.

Primer:

JURČIČ, J., KERSNIK, J. 1965. Rokovnjači. Ljubljana: DZS.

PEČJAK, S., GRADIŠAR, A. 2002. Bralne učne strategije. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

RADOVANOVIĆ, S., VARL, V., ®IBERNA, I. 1996. Podravje, Maribor, Ptuj A-Ž: priročnik za popotnika in poslovnega človeka. 2.natis. Murska Sobota: Pomurska založba. (Zbirka Slovenija total).

MONOGRAFSKA PUBLIKACIJA Z VEČ KOT TREMI AVTORJI ALI ANONIMNO DELO

V primeru, da so knjigo napisali več kot trije avtorji, jo lahko navajamo na več načinov. Mi smo se odločili, da smatramo v takem primeru knjigo kot anonimno (avtorja ne poznamo), zato je prvi obvezni podatek naslov.

Elementi: NASLOV knjige: podnaslov. Leto izdaje. Izdaja. Kraj izdaje: založba. (Zbirka). Str.

Prvo besedo naslova zapišemo z velikimi tiskanimi črkami, ostali del naslova z malimi.

Primeri:

SVETOVI narave. 1997. 1.izd. Grosuplje: Mondena. Str. 12-18.

UČENJE in poučevanje s knjižnico v osnovni šoli. 2002. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport. (Modeli poučevanja in učenja. Knjižnična dejavnost). Str. 45.

SLOVENSKE narodne pravljice. 1989. 6. pren. ponat. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Zbirka Zlata ptica).

O prijateljstvu: izbor lepih slik in izrekov. 1997. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Zbirka V dar in spomin).

ENCIKLOPEDIJA Slovenije 1: A-Ca. 1987. Ljubljana: Mladinska knjiga. Str. 13.

ČLANEK IZ SERIJSKE PUBLIKACIJE (REVIJE, ČASOPISA)

Elementi: Avtor(ji). Naslov članka. Naslov serijske publikacije, letnik (letnica) številka, strani članka.

Če poznamo avtorje, jih zapišemo, sicer je prvi podatek pri navajanju naslov članka.

Naslov revije, časopisa, tednika vedno pišemo poševno.

Obvezne podatke o letniku, letnici in številki revije moramo obvezno navesti. Letnica je v okroglem oklepaju.

Kratico za strani (str.) v tem primeru pišemo z malo. Na koncu navedka je obvezno pika .

Primeri:

GEISTER, I. Pojoči borovci. Pionir, 45 (1989) 3, str. 17-19.

LOČNIŠKAR FIDLER, M. Multimedija. Šolska knjižnica, 13 (2003) 3, str. 151.

Korošec, T. Prisega ribjega tatu iz l. 1675. Slavistična revija, 44 (1995) 3, str. 295-305.

ČLANEK IZ ČASNIKA

Elementi: Avtor(ji). Naslov članka. Naslov časnika, letnik (letnica) številka, strani članka.

Edina razlika pri navajanju literature pri člankih iz časnikov (izhajajo dnevno – Delo, Večer, Slovenske novice,…) je ta, da naslov časnika ne pišemo s poševnimi črkami.

Primeri:

PATERNU, B. Različne razdalje do znanstvene stroke. Delo, 34 (2. julij 1992) 150, str. 13-14.

SESTAVEK IZ ZBORNIKA

Elementi: Primarni avtor(ji). Naslov sestavka. V Naslov zbornika: podnaslov. Kraj izdaje zbornika: izdajatelj, leto. Str.

Elemente navajamo enako kot pri revijah.

Primeri:

GREGORI, J. Ptiči ob Muri. V Narava Slovenije, Mura in Prekmurje. Ljubljana: Prirodoslovni muzej, 2002. Str. 65-71.

JAMNIK, T. S knjigo v svet. V Bralna značka v tretjem tisočletju: zbornik ob 40-letnici bralne značke. Ljubljana: Bralna značka pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije, 2000.

CD-ROM

Elementi: Avtor. Naslov. Vrsta medija. Kraj izdaje: izdajatelj, leto izdaje. (Podnaslov medija).

Elementi so isti kot pri navajanju literature pri knjigi, le da za naslovom dodamo podatek o vrsti medija (CD-ROM, Video,…).

Primeri:

Živa narava. CD-ROM . Murska Sobota: Creativ, 1999. (Biologija, naravoslovje in tehnika…).

BRATUŠA, A. et al. Knjižko: Uganke za knjižne molje. CD-ROM. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1999.

SPLETNA STRAN Z ZNANIM AVTORJEM

Elementi: Avtor. Naslov sestavka. Letnica nastanka dokumenta. URL naslov (datum citiranja oz. uporabe dokumenta).

Letnico nastanka navedemo, ve je navedena na spletni strani.

URL naslov prepišemo v celoti.

Toven datum, kdaj smo podatke uporabili, je obvezen.

Primeri:

DIMEC, J. Avtomatsko opisovanje vsebine dokumentov na internetu. 2000. http://www.ff.uni-lj.si/hp/pj/disertacija/ (citirano 2002-02-09).

 

ANONIMNA SPLETNA STRAN (podatek o avtorju ni objavljen)

Elementi: Naslov sestavka. Letnica nastanka dokumenta, ve je objavljena. URL naslov (datum citiranja oz. uporabe dokumenta).

Primeri:

Mrtev kit v Piranskem zalivu. http://www.msp.nib.si./Novice/13-03-2003.html (2004-02-02).

Veronika z Malega gradu. http://www.kamniskaveronika.net/e_knjiga_fs.html (2002-06-10).

 
 

Več prispevkov iz Knjižnica