NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Nacionalno preverjanje znanja določa Zakon o osnovni šoli  – 64. člen:

»V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.  Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo prispevati k boljši kakovosti učenja in poučevanja, znanja in učinkovito sprotno preverjati kakovost učnih načrtov. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja pa so tudi dodatna informacija o znanju učencev.

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno. Od  šolskega leta  2013/2014  pa tudi za vse učence 6. razreda. Učencem se k nacionalnemu preverjanju znanja ni treba prijavljati, ker to uredi šola.

V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz:

  • slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih,
  • matematike in
  • prvega tujega jezika

 

V 9. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz:

  • slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih,
  • matematike in
  • tretjega predmeta, ki ga določi minister

Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli. Za Osnovno šolo I Murska Sobota je bil določen tretji predmet   LIKOVNA UMETNOST   

Učenci preizkuse rešujejo v papirnati obliki, naloge so zaščitene s šiframi,  vrednotenje pa opravljajo učitelji elektronsko  s pomočjo računalniškega programa.  Tudi vpogledi v ovrednotene naloge in poizvedbe potekajo  elektronsko. O tem bodo učenci in starši sproti obveščeni.

 

 

 

 
 

Več prispevkov iz Uradne objave